ULTRALÄTT (UL-B):

(Se även flygutbildning startsida, PPL-utbildning , teoriutbildning, efterutbildning, Dynamic-sidan, Utlandsflyg med UL se Restipssidan)

Kristianstads Flygklubb satsar på Ultralättflyg:
För dig som avser ta ett billigare ultralätt certifikat: Klassen har med modern teknologi nu utvecklats så långt att de i allt väsentligt är att likna vid traditionella privatflygplan. Vi är i Kristianstads flygklubb stolta över att tillhandahålla det allra modernaste flygplanet i klassen för din UL-utbildning - en Dynamic WT9, läs mera här.
 
 
 
 
 
Sidans meny:


Praktiskt komma igång: UL-utbildning:
Det Ultralätta flyget (UL) är en snabbt växande sportflygningsgren i Sverige p.g.a. sina väsentligt lägre utbildnings- och driftskostnader. UL-flyget har utvecklats från ren hobbyverksamhet till att idag erbjuda moderna flygmaskiner med god prestanda och bekvämlighet - den nya lilla sportflygklassen. Läs mer om den svenska UL klassen nedan under ”Vad är då egentligen UL?”.

Kristianstads flygklubbs flygskola påbörjade hösten 2005 utbildning till UL-B piloter. Flygutbildningen sker i egna teorilokaler och på flygfältet i Kristianstad - Everöd. Teorikurserna håller mycket hög nivå och vi läser huvudsakligen tillsammans med kurserna för privatflygarcertifikat PPL som traditionellt bedrivs i klubbens regi. Kubben har tillgång till en grupp flyglärare/flyginstruktörer med mångårig och mångfacetterad erfarenhet av flygutbildning.

UL-flygningen:

Kostnader:För detaljer se vår sida för flygkostnader.

Vad är då egentligen UL:
– vi saxar ur motorflygförbundets ul-hemsida om allmän UL-information:

UL-flygplan är flygplan som bestämmelsemässigt inte omfattas av den internationella ICAO-konventionen (International Civil Aviation Organisation). Flygplan som omfattas av ICAO:s regelverk brukar benämnas “normalklassade”. Flygplan som inte fyller dessa krav klassas under kategorin “Experiment/privat” och dit hör de ultralätta flygplanen. Skälet till detta är att UL-flygplanen inte följer ICAO:s konstruktionsnormer. Det kan ge intryck av att det inte finns normer för UL-flygplan, men så är det lyckligtvis inte.

Varje land i Europa som tillåter flygning med UL-flygplan har regler för hur dessa flygplan skall vara konstruerade. Dessa regler är nationella och gäller inte med automatik i andra länder, även om reglerna i de flesta länder i allt väsentligt liknar varandra. I Sverige är det KSAK:s Konstruktionshandbok som är normerande för byggande av UL-flygplan. Denna norm är i sin tur ett derivat av JAR 22, den internationella Europeiska normen för konstruktion och byggande av motorsegelflygplan.

I ett avseende finns det en europeisk internationell överenskommelse vad avser UL-flygplan och det är gränsdragningen mellan lätt flygplan och UL-flygplan:

JAA har antagit följande regel: Ett UL-flygplan är ett en- eller tvåsitsigt flygplan vars maximala flygvikt för de tvåsitsiga inte får överskrida 450 kg och 300 kg för de ensitsiga. Detta avser landversion. I sjöversion tillåts en viktsökning med 10 %. Dessutom får flygplanens stallfart aldrig vara högre än 65 km/h. Sverige kommer att antaga denna regel och har för närvarande ingen egen viktsgräns för ensitsiga UL, utan även dessa får väga 450 kg. Dessutom tillåter de nuvarande bestämmelserna i Sverige att flygplan i sjöversion får väga 500 kg. Vad vi däremot har, är ett krav att alla tvåsitsiga UL-flygplan skall kunna lasta minst 175 kg inom gällande maximal flygvikt, och minst 90 kg för ensitsiga UL-flygplan. Högsta tillåtna stallfart är densamma i de svenska som i JAA-bestämmelserna, dvs 65 km/h.

UL-flygplanen indelas i två klasser, A och B:

Läget i Sverige: Trenden för antalet UL-flygplan i Sverige är fortfarande ökande, men ökningen har mattats något. Enligt statistiken fanns vid årsskiftet 2004-2005 249 st UL-flygplan med giltiga flygtillstånd. Av dessa är 45% roderstyrda (klass B) och 55% tyngdpunktsstyrda (klass A). Antalet giltiga UL-certifikat var samtidigt 607 st. Tre nya flygplantyper har nyligen tillkommit: Voyageur II (UL-A 51), Zenair CH 601 UL (UL-B 42), Tecnam P92 Echo (UL-B 44).
 


Regler och författningar:
 ( Se även lagsidan )
Läkar: Åter till början av denna sida
Åter till start wap-html
Åter till startsidan


Faktaägare: UL-ansvarigRoger Höglund, 0768 - 18 11 12, 044 - 12 31 12 ,  sportpilot(AT)live.se .
Webbmaster Anders Trönnberg
Kontakta webbmaster här >>>
Kristianstads flygklubb
Senast ändrad 2015-05-27