FLYGLÄKARSIDA:


Lokalt verksamma flygläkare: (samtliga gör intyg för  klass 1-3)
(Saknas du som läkare på listan så  kontakta gärna webbmaster )
(Du behöver ej längre fylla i Blankett Ansökan medicinskt intyg L1630-7, används ej längre efter övergång till datajournal EMPIC mars 2013 ).

Vilken slags läkare kan utföra resp intyg:(finns reglerat i TSFS 2008:28 sid 5 under §19-21 >>> )
 • Privatflygare flygplan och privatflygare helikopter: Första läkarundersökningen och förnyelseundersökning ska ske hos en auktoriserad flygläkare klass 1 eller klass 2.
 • Segelflygare, ballongförare, förare av ultralätt flygplan: Första läkarundersökningen ska ske hos en auktoriserad flygläkare klass 1 eller klass 2. Förnyelseundersökning kan också ske hos varje legitimerad läkare men certifikatet begränsas då till svenskregistrerade luftfartyg och svenskt luftrum.
 • AFIS-personal: Första läkarundersökningen och förnyelseundersökning ska ske hos en auktoriserad flygläkare klass 1 eller klass 2.
 • Trafikflygare flygplan och helikopter samt flygledare: Första läkarundersökningen får endast utföras vid något av de flygmedicinska centra som godkänts i Sverige.

 • 2012-11-16 Helt nytt EU-regelverk för medicinska certifikat införs hösten 2012 - våren 2013:
   
  • Under hösten 2012 och vårvintern 2013 sker i EUs medlemsländer  övergång från JAR-regelverket till EASA-bestämmelser ( se även pågångnotat 2012-12-23), samt införs databassystemet EMPIC för certifikathanteringen. Samtliga Europas flygläkare och certifikatmyndigheter ska arbeta i systemet. Övergången till EASAs regelverk innebär ett paradigmskifte för myndighet och flygläkare. 

  • I det nuvarande systemet: arbetar flygläkaren formellt som Transportstyrelsens ombud men blir i EASA-världen en självständig operatör som fattar självständiga beslut och som verkar under eget ansvar. Enligt de nuvarande reglerna är det myndigheten som utfärdar medicinska intyg på grundval av de undersökningar och bedömningar som flygläkaren gör. I Sverige har myndigheten, med stöd av regelverket, delegerat stora delar av denna verksamhet till flygläkaren. Myndigheten granskar dock samtliga inkomna ärenden. 
   I EASA-världen: är regelförfattarens intention däremot att flykläkaren i normalfallet undersöker, utreder och fattar beslut - antingen godkänt eller underkänt. 
   Överprövning: Piloten kan vända sig till myndigheten och begära omprövning av ett negativt beslut. Enligt det regelverk som nu införs är det alltid flygläkaren som utfärdar och förnyar medicinska intyg utom i de fall där ett ärende har hänskjutits till myndigheten (gäller exv införande av OML (Multi-crew) begränsning, efter hjärtklaffop, efter hjärtinfarkt eller op på kranskärlen, förmaksflimmer, medicinkrävande astmasjukdom, kroniskt inflammatorisk tarmsjukdom. När det gäller klass 2 finns istället ett tvingande krav på samråd med myndigheten i bl.a. följande: Vid införande/upphävande av OSL (krav på säkerhetsförare), vid införande av OPL (inga passagerare), efter hjärtklaffsoperation, symtomfri sökande efter hjärtinfarkt eller op på kranskärlen, vid återkommande vasovagal svimning.
   Driftsättning: Det nya systemet EMPIC för datahantering hos flygläkare och myndigheten har för Sveriges del tagits i drift okt 2012. Febr 2013 kommer bara svenska flygläkare anslutna till EMPIC att kunna utfärda medicinska certifikat. EASA har en sista tidpunkt för genomfört införande 2013-04-08. Detta datum gäller även för medicinskt intyg för Light Airoplane Pilot Licence/LAPL (även om LAPL som certifikat inte införs förrän senare), och CC (Cabin Crew).
    
  • Transportstyrelsens hemsida om nya EU-regler med implementering i Sverige, http://www.transportstyrelsen.se/eucertifikat2012 , även med EU-länkar.
  • EU-förordningarna "kör över" luftfartslagen. Föreskrifter från Transportstyrelsen upphävs/skrivs om:
   • - LFS 2008:32 allmänna certifikatkrav
   • - LFS 2008:28 nationella medicinska krav
   Kommande EU-regelverk:
   • Förslag medicinska krav för flygledare beräknas träda i kraft 2014
   • EU-regelverket Del-MED uppdateras 2014, tillkommer GM (Guidance Material, "goda råd" vilka ersätter JAA-manualen, beräknas klart 2014).
       /ATr  Åter till början av denna sida
  Åter till start wap-html
  Åter till startsidan

  Webbmaster Anders Trönnberg
  Kontakta webbmaster här >>>
  Kristianstads flygklubb
  Senast ändrad 2014-05-02